Edictes

Exercici: 2020 Bop: 137-0 Edicte: 5022 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un funcionari interí sotsescala de gestió
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4522 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Contractació de personal laboral temporal de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2492 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Extracte en la BDNS de la convocatòria 503283 de subvencions per a despeses escolars, curs 2019-2020
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2199 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació Pla Econòmic i Financer 2018 - 2020
Exercici: 2020 Bop: 64-0 Edicte: 2198 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal núm. 8
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1087 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 8-0 Edicte: 41 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10477 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 9/2019 de suplement de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9659 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci de modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9587 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 9/2019 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació d'altres aplicacions