Edictes

Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5202 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres i del seu pla de seguretat i salut
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5025 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte de delegacions de les àrees als regidors
Exercici: 2019 Bop: 121-0 Edicte: 5023 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4925 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 4/2019 en la modalitat de suplement de crèdit núm. 3
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4924 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4553 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'aprovació de la instrucció sobre tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4567 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'informació pública de la relació individual de persones propietàries i de béns i drets afectats per expropiació per raons urbanístiques
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4548 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Edicte d'exposició pública de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3913 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a despeses escolars curs 2018-2019