Edictes

Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 259 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament del cementiri municipal
Exercici: 2023 Bop: 6-0 Edicte: 73 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11855 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció, pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, grup de classificació C2, en execució de l'oferta pública de l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10834 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació Inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 169-0 Edicte: 7865 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7235 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va en règim de personal funcionari de carrera
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 7045 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2022 del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6890 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de les bases de subvencions per quotes d'escolarització a llars d'infants
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6868 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet de 22 de juliol de 2022, de convocatòria de subvencions per a les quotes d'escolarització satisfetes per a les famílies amb fills que assisteixen a a llars d'infants i/o escola bressol, curs 2021-2022 (Convocatòria BDNS 640716)
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6081 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla del personal