Subvencions 2021

Subvencions 2021

Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, ha aprovat la concessió de les següents subvencions a l’Ajuntament de la Sant Joan de Mollet:

  • Despeses corrents i inversions:                 34.633,25 €
  • Actuacions en camins:                                       900 €
  • Cooperació cultural:                                     6.111,75 €
  • Noves tecnologies:                                          760,30 €

Total fons cooperació econòmica i cultural 2020: 42.405,30 €

La Diputació de Girona dins del programa de Medi Ambient “Del Pla a l’acció 2020-2021” línies 1 i 3 amb el projecte de “Millora de l’envolupament de l’edifici municipal” ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet la quantitat de:

                                               Any 2020                    Any 2021

Línia 1:                                   225 €                          225 €

Línia 3:                                   924,06 €                     924,06 €

Total del Pla a l’Acció 2020-2021: 2.298,12 €

 

Subvencions Dipsalut

Finançançament despeses per inversió al consultori local (SACI) Pm13 Import sol·licitat i pendent de resolució: 899,95 €

Finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori local (SAC) per als anys 2021-2022  Import concedit:  3.742,64 €

Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10) – Import sol·licitat 4.610,10 €, import concedit: 3.664,06 €

 

Subvencions de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya en el marc del Pla únic d’obres i serveis per al període 2020-2024 ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, en règim de concurrència competitiva les següents subvencions:

Línia 1:250.000 €destinats a cofinançar el projecte d’acondicionament i millora dels accessos als serveis públics “Camí reial”, amb un cost total de  872.4537,09 €.

Línia 2:93.878,57 €destinats a cofinançar la 3a fase del projecte de rehabilitació de Can Geperas, futura seu de l’Ajunament, amb un cost total de l’actuació de 98.819,55 €

 

Subvenció del Consell Comarcal del Gironés en el marc d’Escenaris 2021

En el marc de Teatre al Gironés – Escenaris 2021 (expedient 2021/2243/4) l’Ajuntament ha rebut del Consell Comarcal del Gironés una subvenció de 378 € que ajuda a finançar les actuacions teatrals del primer semestre de 2021 amb un cost de 4.469,74 €

Subvenció Pla d’actuació de joventut (Generalitat / Consell comarcal del Gironès)

La Generalitat, a través del Consell Comarcal del Gironès ha atorgat una subvenció anual de 540 € destinada a finançar el pla d’actuació de joventut, i es prorroga pel 2021 la mateixa  quantitat