Subvenció despeses escolars curs 2020-2021

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES ESCOLARS CURS 2020-2021

 

En data 21 de juliol mitjançant el Decret d’Alcaldia 2021DECR000110 es va resoldre aprovar la convocatòria de subvencions per a despeses escolars, per al curs 2020-2021, en règim de concurrència competitiva.

 

La convocatòria es regeix per l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions per a despeses escolars, aprovada pel Ple en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2013, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 234, de data 9 de desembre de 2013.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. La convocatòria es dota amb un pressupost d’import màxim de 2.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 324.48000 (Educació i Joventut) del pressupost vigent.