SOL·LICITUD AJUTS D’AUTOCONSUM I EMMEGATZEMATGE DE FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

El Consell de Ministres va aprovar en data 29 de Juny de 2021 el Real Decret 477/2021, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes per la execució de diversos programes d’incentius lligats al autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com la implementació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial.

Es podran sol·licitar ajuts per:

  • La realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial amb o sense emmagatzematge.
  • Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial.
  • Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencials. Inclou les tecnologies solar tèrmics, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Les ajudes es podran sol·licitar a través del ICAEN quan s’obri el període de sol·licituds un cop publicada la convocatòria, en el termini màxim de 3 mesos des de  l’entrada en vigor del Decret anteriorment esmentat.

S’admeten les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de publicació al Reial Decret, és a dir, les realitzades a partir l’1 de juliol de 2021.

“Cal especificar, que en el primer programa exposat, on s’han realitzat instal·lacions d’autoconsum, s’ha de preveure que en el còmput anual, la suma de l’energia elèctrica  consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació, sigui igual o major al 80% de l’energia anual generada per la instal·lació. En aquest cas, per sol·licitar l’ajuda s’haurà de presentar una declaració responsable firmada per un tècnic competent o empresa instal·ladora que ho acrediti.”

En el cas que es volgués més informació, us la proporcionarien des de la Oficina Comarcal de Transició Energètica del Consell Comarcal del Gironès.

Contacte: mpages@ddgi.com, energia@girones.cat, 972 21 32 62