Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del PPU SAU-3

Aprovats definitivament els Projectes d’Estatuts i de Bases d’Actuació que han de regir la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació per a la urbanització de la unitat d’execució PPU SAU 3, mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2016, es publica de conformitat amb l’article 190.1 del 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme de Catalunya. L’Acord de la Junta de Govern es troba publicat al BOP de Girona núm. 154, de 10 d’agost de 2016.

Estatuts i bases_PPU-SAU3 (2016)