Ajuts per a despeses escolars 2020-2021

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES ESCOLARS CURS 2020-2021

En data 21 de juliol mitjançant el Decret d’Alcaldia 2021DECR000110 s’ha aprovat la convocatòria de subvencions per a despeses escolars, per al curs 2020-2021, en règim de concurrència competitiva.

La convocatòria es regeix per l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions per a despeses escolars, aprovada pel Ple en sessió ordinària de data 27 de novembre de 2013, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 234, de data 9 de desembre de 2013 i poden rebre les ajudes aquelles famílies que reuneixin els requisits següents:

  • Estar empadronats a Sant Joan de Mollet (l’alumne/a, el pare i la mare, o el pare o la mare en el cas de famílies monoparentals, o el tutor/a legal) des d’un any abans de la data de convocatòria dels ajuts.
  • Els nens i nenes pels quals se sol·liciti l’ajut, hauran d’estar matriculats en un centre públic d’educació infantil o primària, en un centre públic d’educació especial o en una llar d’infants municipal.
  • Per obtenir l’ajut serà imprescindible que tots els membres de la família estiguin al corrent de pagament dels tributs i sancions municipals de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet en la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver percebut cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques per al mateix objecte.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. La convocatòria es dota amb un pressupost d’import màxim de 2.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 324.48000 (Educació i Joventut) del pressupost vigent.

Properament us informarem dels terminis de presentació de sol·licituds.

MODEL NORMALITZAT SOL·LICITUD